Semalt: Web sahypasynyň esasy görnüşleri haýsylar?Web sahypasyndaky her sahypa möhüm maksat bilen hyzmat edýär. Şonuň üçin wagtymyzy we çeşmelerimizi her sahypany optimizirlemek üçin ulanýarys, oňa giriş sahypasy ýaly garaýarys. Bu makalada, her web sahypasynyň iň ýokary SEO bahasy üçin bolmaly käbir möhüm sahypalary görkezeris.

Mowzugymyzy ara alyp maslahatlaşyp başlamazdan ozal bir hakykaty aýtmagymyz möhümdir. "Her sahypa giriş sahypasy we şonuň ýaly garalmalydyr". Her sahypa diýlende, web sahypaňyzdaky indekslenip bilinýän we gözleg motorlary tarapyndan gözlenip bilinýän her sahypany göz öňünde tutýarys.

Gowy gonuş sahypasy näme edýär?

Bu soraga köp jogap bar we olaryň ulanylyşy, dizaýny, gepleşikleri we ş.m. bilen baglanyşykly, ine, gowy gonuş sahypasynyň nähili bolmalydygy barada käbir maslahatlar.
Web sahypaňyzdaky her sahypanyň bu talaplaryň hemmesine laýyk gelmelidigini göz öňünde tutup, indi näme üçin olaryň hemmesiniň SEO hünärmeniniň ünsüne mätäçdigine düşündiňiz. Sahypa girýänleriňize degişli bolsa, SEO bilen baglanyşykly.

Pageshli sahypalaryň deň derejede döredilmeýändigini göz öňünde tutup başlanyňyzda zatlar birneme kynlaşýar. Sahypadaky her sahypa aşakdakylara esaslanýar:
Hünärmenler hökmünde sanly marketing kampaniýasynda dürli sahypalarda haýsy sahypalaryň iň gymmatlydygyny we iň uly mümkinçilik gazanýandygyny kesgitlemek biziň işimizdir. Şonuň üçin her sahypa deň garalsa-da, sahypanyň beýlekilerden has gymmatly bolýan käbir nokatlary bar.

Şuny göz öňünde tutup, üns bermeli käbir sahypalar we olaryň näme üçin möhümdigi. Bu sahypalar, adatça, optimizasiýa kampaniýasynda iň möhümdir.

Baş sahypa

Baş sahypa, adatça, web sahypasynyň ilkinji we iň köp girilýän sahypasydyr. Şeýle hem, gelýänleriň içerki sahypadan baş sahypa geçmegi mümkin; her niçigem bolsa, baş sahypada näme görmelidigine garaşýarlar.

Baş sahypalar gaty möhümdir, sebäbi olar tutuş bir web sahypasynyň işine umumy syn berýär. Esasan, baş sahypaňyz sahypaňyzyň, hödürleýän önümleriňiziň we hyzmatlaryňyzyň "uly suraty", şeýle hem gelýänleriň näme üçin siziň bilen söwda etmegi saýlamalydygyny görkezýär.

Baş sahypa gapy bolup, sahypa girýänleriň köpüsiniň gören ilkinji zadydyr. Bu, baş sahypanyň sarp edijiniň sahypaňyza syýahatyny başlajakdygyny ýa-da gidip biljekdigini kesgitläp biljekdigini aňladýar. Sahypaňyz hakda has giňişleýin öwrenmek kararyna gelseler, baş sahypaňyz beýleki sahypalara ähliumumy portal bolup hyzmat edýär, şol ýerde hödürleýän zatlaryňyz barada has giňişleýin maglumat taparlar.

SEO hünärmenleriniň köpüsi, işiň esasy önümi üçin baş sahypalary optimizirlemegi gaty gowy görýärler. Bu strategiýa, web sahypasy ýekeje önüm ýa-da hyzmat hödürlän mahaly ýerleşdirilýär. Aöne haçan-da bir web sahypasy önümiň çäginden daşarda bir zat hödürläninde, optimizasiýa strategiýasy ýeterlik däl bolýar.

Has gowy we has durnukly baş sahypany optimizasiýa strategiýasy, kompaniýa we onuň adyna ünsi jemlemekdir. Bu baş sahypany optimizirlemegi aňsatlaşdyrýar, sebäbi gözleg motory ulanyjysy kompaniýa ýa-da marka adyny gözläninde baş sahypa iň ýokary orny eýeleýär we baş sahypaňyz bäsdeşiňiziň sahypasyndaky beýleki sahypalara garanyňda has möhümdir.

Şeýle-de bolsa, baş sahypaňyzy optimizirlemek reýtingden çykýar. Aslynda, baş sahypa gatnaşmak we basmak üçin optimizirlemek has peýdaly hasap edilip bilner. Netijede, reýtingler diňe basmaga mümkinçilik berýär.

Işimiziň bir bölegi, baş sahypaňyzyň ajaýyp ýerine ýetirilmegini üpjün etmek. Baş sahypa girýänleri web sahypasynda saklap bilmeýän bolsa, üstünde işlemeli.

Biz hakda sahypa

Geçirilen gözlegler, sahypanyň biz hakda sahypasyny gören müşderileriň imana gelmek ähtimallygynyň ýokarydygyny görkezdi. Bu statistika iki zadyň birini subut edýär.
Käbir hünärler biz hakda sahypany iki zadyň biri hökmünde pikir etmegi saýladylar; beýleki tarapdan, özümiz hakda sahypanyň ikisindenem azajykdygyny duýýarys. Biz hakda sahypa öwrülişik prosesinde möhüm rol oýnaýar.

Islendik gowy gonuş sahypasy ýaly, biz hakda sahypa hem öwrülişik prosesinde öz roluny oýnamalydyr. Biz hakda sahypany optimizirlemek isleýändigimizi aýdanymyzda, bu ýerde birneme syn edýäris, sebäbi köp müşderi biz hakda sahypany optimizirlemegiň birneme geňdigini duýýar. Biz hakda sahypamyzy optimizirlemegiň möhümdigini düşündirýäris we bu sahypalar üçin optimizirläp boljak köp açar sözleri görkezýäris. Bir pudak ýa-da kompaniýa bilen baglanyşykly açar sözler, biziň sahypamyz üçin eýýäm ajaýyp sözlerdir. Hakyky bolmaga synanyşýan bolsak, bu kompaniýalaryň, agentlikleriň, firmalaryň, kärhanalaryň, ofis býurosynyň we beýleki açar sözleriň käbirini web sahypasyndaky beýleki sahypalara ýerleşdirmek kyn bolar.

Biziň bilen habarlaşyň

Gelip-gidýänleriň biziň bilen habarlaşmak sahypasyna girmeginiň diňe bir sebäbi bar: olara işiňiziň aragatnaşyk maglumatlary gerek. Bu maglumatlar birnäçe sebäplere görä peýdalydyr; jaň etmek, e-poçta ibermek ýa-da işiňiziň nirededigini bilmek kararyna gelip bilerler. Iň soňky wariant bizi aýratyn gyzyklandyrýar.

Localerli ýa-da halkara işewür bolsaňyzam, işiňiziň fiziki wekilçiligini görmek isleýän müşderiler bar. Käbir müşderiler ýakyn kompaniýalar bilen söwda etmegi makul bilýärler. Businesseserli kärhanalar esasy girdeji çeşmesi bolup bilmese-de, muny hem äsgermezlik etmegiň sebäbi ýok.

Käbir optimizasiýa tagallalaryňyzy ýerleşýän ýeriňize gönükdirmäge kömek edip bileris. Bu öz içine alýar:
Aragatnaşyk sahypaňyz, gatnaşygy sahypasy. Aragatnaşyk sahypaňyzyň öz işini ýerine ýetirýändigini ýa-da ýokdugyny bilmegiň bir usuly, girýän traffigiň mukdaryny we gatnaşygyň sanyny öwrenmekdir. Birnäçe tonna gatnaw üçin gaty az gatnaşygyňyz bar bolsa, dogry aragatnaşyk opsiýalaryny bermeýändigiňiziň ýa-da siziň bilen habarlaşmagy kynlaşdyrýandygyňyzyň alamaty bolup biler.

Haryt kategoriýasy we kiçi kategoriýa sahypalary

Önüm kategoriýasy we kiçi kategoriýa sahypalary SEO mümkinçilikleriniň altyn känidir. Satyn alma siklinde, bu sahypalar söwda etabynda bolan myhmany ynandyrmak üçin ulanýan zatlaryňyzdyr. Bu etapda, bir myhman näme satyn almak isleýändikleri barada eýýäm gowy düşünýär, emma olara açyk görnüşler barada has köp maglumat gerek.

Bu sahypalaryň maksady, hakyky önüm jikme-jiklik sahypalaryny görkezmek bilen, müşderileriň edip biljek mümkinçiliklerini görkezmekdir. Aslynda, önüm kategoriýasy sahypalary möhüm geçiş sahypalarydyr. Bu ýere gelýänler bu sahypalara täzeden seredip bilerler, ýöne diňe belli bir önümiň sahypasyna girmek üçin ulanarlar.

SEO-ny göz öňünde tutup, bu sahypalar epiki. Bu sahypalary ýeterlik giň, ýöne gaty giň däl açar sözler bilen optimizirläp bileris, şonuň üçin gymmatyny ýitirmez we beýle kesgitli bolmaz, mümkin boldugyça gözleg göwrümini alarlar.

Netije

Web sahypaňyzdaky her bir web sahypasy möhümdir. Web sahypaňyzdaky her sahypa bir maksat bilen hyzmat edýär. Semalt Web sahypaňyzdaky her sahypanyň öz maksadyna laýyk gelýändigine we umumy web sahypasyny has gowulaşdyrmak maksady bilen zerur goldawy üpjün edýändigine göz ýetirmek üçin ýadawsyz işleýär.

Web sahypaňyzyň birinji sahypasyndan iň soňky sahypasyna çenli her bir web sahypasyna üns berilmegi we gelýänleri tertipleşdirmek we üýtgetmek üçin optimallaşdyrylmagy möhümdir.